Hledat

Podmínky používání

Podmínky používání

1. Rozsah
1.1 Jakékoliv použití těchto webových stránek („webové stránky společnosti ECLISSE Srl“) provozovaných společností ECLISSE Srl a/nebo jejími dceřinými společnostmi („ECLISSE Srl “) podléhá těmto Podmínkám používání. Tyto Podmínky používání mohou být doplněny, upraveny nebo nahrazeny jinými podmínkami a ujednáními, například ohledně nákupu zboží a služeb. Přihlášení na tyto webové stránky nebo, pokud přihlášení není požadováno, přístup nebo používání těchto webových stránek znamená souhlas s těmito Podmínkami používání v jejich aktuální verzi.

2. Služby
2.1 Webové stránky společnosti ECLISSE Srl obsahují konkrétní informace a software a případně také i související dokumentaci, jež jsou k dispozici k prohlížení nebo ke stažení.

2.2 Společnost ECLISSE Srl si vyhrazuje právo kdykoliv zcela nebo částečně ukončit provoz svých webových stránek. Vzhledem k povaze internetu a výpočetních systémů nemůže společnost ECLISSE Srl přijmout odpovědnost za nepřetržitou dostupnost svých webových stránek.

3. Duševní vlastnictví
3.1 Materiály prezentované na webových stránkách společnosti ECLISSE Srl, včetně veškerého obsahu, informací, fotografií, ilustrací, grafických znázornění, názvů, ochranných známek a názvů a log, jsou majetkem společnosti ECLISSE Srl nebo jiných osob, které jí poskytly licenci, a jsou chráněny autorskými a známkovými zákony a dalšími právy duševního vlastnictví. Materiály jsou určené pouze pro osobní nekomerční použití. Bez ohledu na konkrétní ustanovení článku 4 těchto Podmínek používání nesmí být obsah webových stránek společnosti ECLISSE Srl měněn, kopírován, reprodukován, prodáván, pronajímán, používán, doplňován nebo jakýmkoliv jiným způsobem využíván bez předchozího písemného souhlasu společnosti ECLISSE Srl.

3.2 Nic z výše uvedeného nelze vykládat v tom smyslu, že se tím konkludentně nebo jinak poskytuje oprávnění, licence nebo právo používat jakýkoliv patent, ochrannou známku nebo jiné právo duševního vlastnictví společnosti ECLISSE Srl nebo že se tím poskytuje oprávnění, licence nebo právo používat autorská práva nebo jiná práva související s materiály uvedenými výše.

3.3 Výraz a obrazová ochranná známka ECLISSE Srl, další ochranné známky výrobků, ilustrace a loga identifikují výrobky ECLISSE Srl a jsou majetkem společnosti ECLISSE Srl, případně dosud nedošlo ve všech příslušných zemích k jejich registraci.

3.4 Používání těchto názvů a ochranných známek musí být předem výslovně povoleno společností ECLISSE Srl. Používat název ECLISSE Srl jako referenci je povoleno, např. jako odkaz na tyto webové stránky. Před takovým použitím musí být společnosti ECLISSE Srl  doručeno příslušné oznámení.

4. Povinnosti uživatele

4.1 Při vstupu na webové stránky společnosti ECLISSE Srl nebo při jejich používání uživatel nesmí:

  • poškozovat jiné osoby, zejména mladistvé, nebo porušit jejich osobnostní práva

  • způsobem používání narušovat veřejnou morálku

  • porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná vlastnická práva

  • nahrávat jakýkoli obsah obsahující virus, tzv. trojské koně nebo jakýkoli jiný program, který by mohl poškodit data

  • přenášet, ukládat nebo nahrávat hypertextové odkazy a obsahy, k nimž nemá uživatel přístupové oprávnění, zvláště v případech, kdy takové hypertextové odkazy nebo obsah stránek porušují závazek mlčenlivosti nebo jsou protiprávní

  • distribuovat reklamy nebo nevyžádané e-maily (tzv. spam) nebo nepravdivé výstrahy před viry, vadami apod. a uživatel nesmí dále nabízet účast v jakékoliv loterii, systému typu „letadlo“, řetězovém dopisu, pyramidové hře nebo podobně

4.2 Společnost ECLISSE Srl může kdykoliv odmítnou přístup na své webové stránky, zejména pokud uživatel poruší některé povinnosti podle těchto Podmínek používání.

5. Hypertextové odkazy

5.1 Webové stránky společnosti ECLISSE Srl mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích osob. Společnost ECLISSE Srl nenese žádnou odpovědnost za obsah takových webových stránek, nečiní žádná prohlášení ohledně takových webových stránek a jejich obsahu a neoznačuje takové webové stránky nebo jejich obsah za své webové stránky. Společnost ECLISSE Srl nemá informace na takových webových stránkách pod svou kontrolou a není proto odpovědná za jejich obsah ani za informace na nich uvedené. Uživatel využívá takové webové stránky výhradně na vlastní riziko.

6. Odpovědnost

6.1 Informace na webových stránkách společnosti ECLISSE Srl mohou obsahovat specifikace nebo obecné popisy týkající se technických možností jednotlivých výrobků, jež nemusejí být v některých případech k dispozici (např. kvůli změně výrobku). Požadovaná funkčnost výrobku musí být proto dohodnuta mezi oběma stranami v okamžiku koupě.

7. Viry
7.1 Ačkoliv společnost ECLISSE Srl vynakládá nejvyšší úsilí, aby se na jejích webových stránkách nevyskytovaly viry, nemůže zaručit, že tomu tak skutečně bude. Uživatel by měl kvůli vlastní ochraně podniknout potřebné kroky k zajištění vhodných bezpečnostních opatření a před stažením jakýchkoliv informací, softwaru nebo dokumentace používat antivirové skenery.